„BEMA” Sukcesja,
Prawo Spadkowe, Ubezpieczenia,
Emerytury, Inwestycja

Największy nacisk kładziemy na kompleksową obsługę
klienta VIP, obejmującą doradztwo finansowe,
ubezpieczeniowe, prawne i podatkowe.

Sukcesja FIRMY

Przedsiębiorcy najczęściej zakładają, że jest możliwe przekazanie swej firmy prowadzonej w formie jedoosobowej działalności gospodarczej spadkobiercom. Przekonanie to wynika z założenia, iż skoro firma stanowi własność przedsiębiorcy, to może on nią dowolnie rozporządzać. Jak to jest na prawdę w przypadku prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej?

      Zgodnie z art. 34 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej śmierć przedsiębiorcy to inaczej trwałe zaprzestanie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a co za tym idziewykreślenie z CEIDG z urzędu. W rejestrze Centralnej Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej podane są dane osobiste spadkodawcy-przedsiębiorcy takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON itp. Z uwagi więc chociażby na formalizm nie jest możliwe posługiwanie się przez następcę danymi identyfikacyjnymi spadkodawcy. Sama firma jako nazwa przedsiębiorcy nie może być też zbyta, gdyż nie może być elementem dziedziczenia zgodnie art 439 kodeksu cywilnego i utrwaloną doktryną. Tym samym ewentualne zgłoszenie nowej firmy tj. nazwy – tożsamej ze starą nie będzie miało charakteru nabycia firmy w drodze sukcesji, a nawet pozostawienie – tożsamej ze starą, będzie wymagać od następcy oficjalnej zgody pozostałych spadkobierców.

    Działalność gospodarcza może mieć charakter działalności regulowanej, koncesjonowanej, wymagającej licencji, zezwoleń czy też zgód. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo będzie obejmować także owe licencji, zezwolenia, zgody, koncesje i inne, tylko jeżeli nie będą ściśle związane z osobą przedsiębiorcy (a zazwyczaj są związane). Akty administracyjne wymienione powyżej mają charakter osobisty i administracyjnoprawny co oznacza, iż po śmierci zazwyczaj wygasają. Nadto nie należy zapominać że śmierć pracodawcy zgodnie z art. 632 § 1 kodeksu pracy oznacza wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikami. 

     Mając na uwadze powyższe nie jest możliwe przekazanie w drodze sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w takiej samie formie podmiotowej, funkcjonalnej ani przedmiotowej. Jedyną możliwość daje za to przekształcenie wcześniej przez przedsiębiorcę – testatora działalności gospodarczej w spółkę z o. o. (spółkę kapitałową), która jako osoba prawna występuje w obrocie jako samodzielny byt oderwany od wspólników. Jednakże nie należy zapominać że prowadzenie spółki z o. o. nie jest tanim ani prostym rozwiązaniem, a nadto spadkodawca musi dokonać przekształcenia wraz z dostosowaniem profilu działalności do formy prawnej zanim nastąpi chwila śmierci.

         Dlatego też warto wcześniej zastanowić się nad przyszłością swojej firmy. Ważne jest takie zabezpieczenie rodziny indywidualną polisą na życie, która w momencie śmierci da wysoki kapitał wystarczający na dokonanie ewentualnych zmian, spłaty dla wspólników, czy też zrekompensuje koszty trudnego postępowania spadkowego.