„BEMA” Sukcesja,
Prawo Spadkowe, Ubezpieczenia,
Emerytury, Inwestycja

Największy nacisk kładziemy na kompleksową obsługę
klienta VIP, obejmującą doradztwo finansowe,
ubezpieczeniowe, prawne i podatkowe.

Prawo spadkowe

Spadek obejmuje wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego ( art. 922 i następne kodeksu cywilnego ). Są to obowiązki MAJĄTKOWE, a więc CYWILNOPRAWNE, a nie podatkowe, pracownicze, administracyjne, itd. Przyjmuje się, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy ( art. 924, art.925 kodeksu cywilnego ). Jest to dzień OTWARCIA SPADKU. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem ( MASĄ SPADKOWĄ ), podlegającym przepisom prawa spadkowego. Chwila śmierci spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Ważne jest, że do spadku wchodzi to, co było samodzielną własnością zmarłego, jak także to, co było jego współwłasnością – zarówno w częściach ułamkowych ( np. 1/8 własności domu, majątku firmy ), jak i majątku objętym współwłasnością łączną ( małżeństwo lub spółka cywilna ). Ponieważ zaś śmierć powoduje wygaśnięcie stosunku głównego, na którym opiera się współwłasność łączna ( małżeństwo przy braku jednego z małżonków wygasa ), skutek prawny jest taki, że współwłasność łączna w stosunku do zmarłego zamienia się na współwłasność w częściach ułamkowych ( w małżeństwie – ½, w spółce cywilnej – w adekwatnie do wielkości udziału zmarłego wspólnika) i ten udział przekłada się na wszystkie składniki majątkowe wchodzące wcześniej w skład współwłasności łącznej. Do spadku wchodzi więc ½ udziału we współwłasności wszystkich składników majątkowych w znajdujących się w majątku wspólnym należącym do zmarłego małżonka, a druga połówka ( ½ udziału w częściach ułamkowych na wszystkim po kolei ) pozostałe u drugiego małżonka i nie wchodzi do spadku. Nie może jednak w praktyce nią zarządzać, póki nie znajdą się spadkobiercy i nie będzie formalnie poświadczone, kto dziedziczy drugą połowę.

Spadek nabywa się na podstawie testamentu lub ustawy. Fakt, że zmienia się charakter prawny majątku, stanowi przede wszystkim o tym, że do czasu zakończenia formalnego procesu dziedziczenia spadek zarządzany jest wg. reguł prawa spadkowego. Składniki spadku ( aktywa i pasywa ) stają się masą spadkową, a spadkobiercy, do czasu prawomocnego objęcia spadku, nie mają prawa nim zarządzać. Przemyślany plan regulujący kwestie spadkowe powinien być podstawowym narzędziem w zarządzaniu majątkiem.