„BEMA” Sukcesja,
Prawo Spadkowe, Ubezpieczenia,
Emerytury, Inwestycja

Największy nacisk kładziemy na kompleksową obsługę
klienta VIP, obejmującą doradztwo finansowe,
ubezpieczeniowe, prawne i podatkowe.

ZACHOWEK

Na czym polega? Czemu służy? Jak wyliczyć należny zachowek, jakie składniki spadku wziąć pod uwagę a jakie nie?

 

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego chroniącą niektóre grupy naszych krewnych przed niespodziewanymi lub negatywnymi postanowieniami w testamencie. Spadkodawca – czyli osoba pozostawiająca po sobie spadek, może w testamencie wskazać kto ma dziedziczyć ten spadek, a kto nie. Czasem zdarza się, że spadkodawca nie pozostawia spadku dla najbliższych a pozostawia go całkiem obcym osobą lub dalekim krewnym. Wtedy to żona, dzieci lub rodzice mają prawo walczyć chociaż o część majątku tego spadku.

 

Uprawnione więc osoby do zachowku to w pierwszej kolejności małżonek + dzieci, w drugiej jeżeli spadkodawca nie miał dzieci, małżonek + rodzice. Jeżeli któreś z dzieci zmarło przed rodzicem-spadkodawcą, wtedy do zachowku mają prawo jego dzieci tj. wnuki.

 

Nie są uprawnieni ci co: zrzekli się spadku, a ci co zostali uznani za niegodnych, odrzucili spadek, wydziedziczeni także nie są uprawnieni ale za to ich dzieci zachowują prawo do zachowku. Jeżeli spadkodawca przed śmiercią złożył pozew o rozwód lub separację z winy małżonka, nie jest uprawniony do zachowku również ten małżonek

 

Jak obliczać zachowek
AKTYWA SPADKU (wartość dodatnia) – PASYWA SPADKU (długi poza tymi wynikającymi z zapisów, poleceń i zachowku) + ZAPISY WINDYKACYJNE uczynione w testamencie + DAROWIZNY uczynione za życia spadkodawcy.
Wartość X mnożony razy ułamek wynikający z dziedziczenia ustawowego (np. 1/4) a następnie razy ułamek wynikający z prawa do zachowku (np. 1/2) = WYNIK

 

Jak zaliczać długi i aktywa do spadku, jak zaliczać zapisy windykacyjne, jak ustalać ułamek dziedziczenia ustawowego oraz jakie darowizny uczynione przed śmiercią wchodzą do spadku, to już dłuższa historia.

 

Nasze ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć odpowiednią sumę pieniężną dla spadkobierców po to aby chociażby spłacić dzieci, żonę, rodziców do wysokości zachowku.

Sukcesja w Spółce Cywilnej

          Spółki cywilne są poza firmami jednoosobowymi najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wynika to przede wszystkim z prostoty jej prowadzenie, opartej na umowie zawartej pomiędzy wspólnikami.

            Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest przedsiębiorcą zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego, nie posiada zdolności prawnej nawet w kwestii prowadzonej działalności zarobkowej, nie ma zdolności sądowej zgodnie z art. 64 kodeksu postępowania cywilnego czyli zdolności do występowania w procesie jako strona, ani procesowej czyli nie ma zdolności do dokonywania czynności procesowej, nie ma też zdolności upadłościowej zgodnie z art. 5 prawa upadłościowego.

           Czym więc jest spółka cywilna? Spółka Cywilna to nic innego jak umowa zawarta pomiędzy wspólnikami, których musi być nie mniej jak dwóch. Zasady jej funkcjonowania określa w pierwszej kolejności umowa, Kodeks Cywilny oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spółka cywilna posiada NIP oraz REGON.

         Zgodnie art. 861 KC spółka działa w oparciu o wkłady wnoszone przez wspólników, którzy stają się współwłaścicielami łącznymi tego majątku. W spółce cywilnej co do zasady nie występuje dziedziczenie. Zasadą jest, że w chwili śmierci wspólnika spółki cywilnej wygasa stosunek prawny łączący go z pozostałymi wspólnikami, zaś jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy, które wniósł do używania oraz o wypłatę wartości jego wkładu. Wówczas do rozliczenia spadkobierców będzie miał zastosowanie przepis art. 871 Kodeksu cywilnego dotyczący rozliczenia wspólnika występującego. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 maja 1973 roku, w sprawie o sygnaturze akt II CR 184/1973. Ponadto spadkobiercom przysługuje wypłata w pieniądzu stosunku w jakim zmarły wspólnik uczestniczył w zyskach.

          Na podstawie art. 872 KC, można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. Odpowiedni zapis umowny może przewidywać wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika bezpośrednio na jego miejsce w oznaczonej spółce cywilnej. Tutaj należy postawić pytania Co jeśli nie ma takiego zapisu? Wtedy spadkobierca nie dziedziczy w spółce cywilnej, a pozostali wspólnicy muszą znaleźć środki na spłatę spadkobiercy. A co jeśli w spółce były dwie osoby, a jedna z nich zmarła? Wtedy niestety spółka cywilna ulega rozwiązaniu, gdyż nawet gdyby umowa przewidywała dziedziczenie w spółce, to w pewnej chwile w spółce pozostaje jedna osoba, zaś s.c. to minimum dwie osoby.

          Dziedziczenie w spółce cywilnej jest dziedziczeniem w niepełnym tego słowa znaczeniu, gdyż spółka cywilna to umowa pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w formie jednoosobowej, a dziedziczenie jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej jest nie możliwe:

patrz: Sukcesja firmy.

Sukcesja FIRMY

Przedsiębiorcy najczęściej zakładają, że jest możliwe przekazanie swej firmy prowadzonej w formie jedoosobowej działalności gospodarczej spadkobiercom. Przekonanie to wynika z założenia, iż skoro firma stanowi własność przedsiębiorcy, to może on nią dowolnie rozporządzać. Jak to jest na prawdę w przypadku prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej?

      Zgodnie z art. 34 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej śmierć przedsiębiorcy to inaczej trwałe zaprzestanie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a co za tym idziewykreślenie z CEIDG z urzędu. W rejestrze Centralnej Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej podane są dane osobiste spadkodawcy-przedsiębiorcy takie jak: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON itp. Z uwagi więc chociażby na formalizm nie jest możliwe posługiwanie się przez następcę danymi identyfikacyjnymi spadkodawcy. Sama firma jako nazwa przedsiębiorcy nie może być też zbyta, gdyż nie może być elementem dziedziczenia zgodnie art 439 kodeksu cywilnego i utrwaloną doktryną. Tym samym ewentualne zgłoszenie nowej firmy tj. nazwy – tożsamej ze starą nie będzie miało charakteru nabycia firmy w drodze sukcesji, a nawet pozostawienie – tożsamej ze starą, będzie wymagać od następcy oficjalnej zgody pozostałych spadkobierców.

    Działalność gospodarcza może mieć charakter działalności regulowanej, koncesjonowanej, wymagającej licencji, zezwoleń czy też zgód. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo będzie obejmować także owe licencji, zezwolenia, zgody, koncesje i inne, tylko jeżeli nie będą ściśle związane z osobą przedsiębiorcy (a zazwyczaj są związane). Akty administracyjne wymienione powyżej mają charakter osobisty i administracyjnoprawny co oznacza, iż po śmierci zazwyczaj wygasają. Nadto nie należy zapominać że śmierć pracodawcy zgodnie z art. 632 § 1 kodeksu pracy oznacza wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikami. 

     Mając na uwadze powyższe nie jest możliwe przekazanie w drodze sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w takiej samie formie podmiotowej, funkcjonalnej ani przedmiotowej. Jedyną możliwość daje za to przekształcenie wcześniej przez przedsiębiorcę – testatora działalności gospodarczej w spółkę z o. o. (spółkę kapitałową), która jako osoba prawna występuje w obrocie jako samodzielny byt oderwany od wspólników. Jednakże nie należy zapominać że prowadzenie spółki z o. o. nie jest tanim ani prostym rozwiązaniem, a nadto spadkodawca musi dokonać przekształcenia wraz z dostosowaniem profilu działalności do formy prawnej zanim nastąpi chwila śmierci.

         Dlatego też warto wcześniej zastanowić się nad przyszłością swojej firmy. Ważne jest takie zabezpieczenie rodziny indywidualną polisą na życie, która w momencie śmierci da wysoki kapitał wystarczający na dokonanie ewentualnych zmian, spłaty dla wspólników, czy też zrekompensuje koszty trudnego postępowania spadkowego.

 

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Życzymy ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy,

 

a także wielu radości i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju

AvivaDlaRodziny na Kraków Dance Festival

Niesamowita impreza taneczna z Avivą!

 

AvivaDlaRodziny była sponsorem niezwykłej imprezy, znanej w Polsce i na Śwecie - Cracow Dance Festival.

           W dniu 19 marca 2016r. odbył się długo wyczekiwany Cracow Dance Festival, czyli profesjonalne konkursy taneczne, podzielone na poszczególne style oraz według wieku uczestników. Zainteresowanie tegorocznym konkursem było ogromne. Uczestnicy mogli obejrzeć niezwykle piękne stroje tancerek ale przede wszystkim przepiękne występy par tanecznych.

            AvivaDlaRodziny jako sponsor imprezy przygotowała dla uczestników i zawodników konkursy z nagrodami, ciekawe upominki oraz zabawę z Panem Pikusiem. Przy naszym stoisku przygotowana była urna na kupony konkursowe, a w kolejnych czterech rundach losowaliśmy super nagrody. Pan Pikuś swoim tańcem i igrami z dziećmi zachęcał do udziału w zabawie. W międzyczasie zaś rodzice mieli możliwość porozmawiać z naszym Zespołem AvivaDlaRodziny w Krakowie o zabezpieczeniu życia i zdrowia rodziny.

           To była niezapomniana impreza, zobaczcie sami !!

Trochę statystyki

 

Dziś trochę statystki:

 

  • 185 osób średnio każdego dnia w Polsce doznaje poważnych urazów w wypadkach drogowych,
  • 350 osób średnio każdego dnia w Polsce dowiaduje się że ma nowotwór,
  • 17-20 tys. osób każdego roku w Polsce ginie bez wieści,
  • 71 lat dla mężczyzn, 79,7 lat dla kobiet to statystyczna długość życia w Polsce,
  • 90 tys. osób ginie rocznie w Polsce z powodu choroby niedokrwiennej serca,
  • 35 tys. osób w Polsce ginie rocznie z powodu udaru mózgu,
  • 30 tys. miażdżyca, 21 tys. rak płuca, 9,7 tys. rak jelita grubego, 6,5 tys. cukrzyca, 5,9 tys. nadciśnienie tętnicze, 5,6 tys. rak żołądka, 5,2 tys. rak piersi, tyle osób każdego roku w Polsce umiera z powodu poważnych zachorowań,
  • co 0,5 sekundy umiera człowiek na Świecie.

Czy Ubezpieczenia na życie i zdrowie są naprawdę zbędne i niepotrzebne? Czy Agenci Ubezpieczeniowi na prawdę namawiają do czegoś co nie jest nam potrzebne?

Jak jest prawda widać powyżej, a jaka jest Twoja prawda?

Na dobry początek dnia – EMERYTURA:)

Forma zabezpieczenia na okres emerytury od 1999r. dzieli się na tak zwane trzy Filary:

I FILAR – emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj trafia większa część składki, potrącanej co miesiąc z naszych pensji. Każdy ubezpieczony ma indywidualne konto w ZUS na którym rejestrowana jest wartość odkładanych pieniędzy. Niestety ta część składki nie jest inwestowana, czyli pieniądze są tam po prostu odkładane.

II FILAR – Otwarty Fundusz Emerytalny. Jest to część składki emerytalnej, która obecnie może ale nie musi być kierowana do OFE. Zgromadzone środki są inwestowane po przeliczeniu na jednostki uczestnictwa. Kapitał zgromadzony przez członka funduszu podlega dziedziczeniu, co oznacza, że po jego śmierci zebrane na koncie w OFE środki są wypłacane jego najbliższej rodzinie.

III FILAR – Jest dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy. Odkładać na emeryturę możemy poprzez: programy emerytalne, pracowniczy program emerytalny, ubezpieczenia a przede wszystkim w formie IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Choć z założenia III filar jest dobrowolny, powinni o nim pomyśleć praktycznie wszyscy, którzy po przejściu w stan spoczynku chcą zachować poziom życia.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI

Ubezpieczenie grupowe a ubezpieczenie indywidualne

Ubezpieczenie grupowe (w pracy) a ubezpieczenie indywidualne (własna polisa na życie)

     Obie chronią finansowo przyszłość Naszą oraz Naszych bliskich na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Ale czy obie tak samo spełniają nasze oczekiwania i potrzeby?

     Ubezpieczenie grupowe posiadamy najczęściej w miejscu pracy a czasem w ramach innych grup do których należymy. W ubezpieczeniu grupowym możemy korzystać z różnych opcji ubezpieczenia, nie wypełniamy ankiety medycznej a tym samym formalizm jest tutaj dużo mniejszy. Ochrona jednak jest terminowa – do czasu rozwiązania umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej a przede wszystkim do osiągnięcia określonego wieku np. 70-80 lat.

    Ubezpieczenie indywidualne nabywamy sami, wybierając indywidualnie i stosownie do Naszych potrzeb, zakres ubezpieczenia. Polisa indywidualna ma szeroki zakres, cgroni na terenie całego świata. W przeciwieństwie do ubezpieczeń grupowych jest elastyczna oraz bezterminowa, czyli trwa do końca życia.

     Dlatego warto oprócz ubezpieczenia grupowego jakie posiadamy w pracy wybrać także ubezpieczenie indywidualne, które ochroni nasze zdrowie oraz życie przez cały okres naszego życia!

Odpowiedzi na nurtujące pytania

Odpowiedzi na nurtujące pytania

 

Kilka odpowiedzi czym są ubezpieczenia?

 

Jakie mamy rodzaje ubezpieczeń - Ubezpieczenia są: na życie (przedmiotem jest życie człowieka, a śmierć ubezpieczonego powoduje obowiązek wypłaty świadczenia na rzecz tzw. uposażonych), zdrowotne, wypadkowe, od kalectwa (przedmiotem jest zdrowie i jego zachowanie, wypadek albo choroba powoduje obowiązek wypłaty świadczenia), majątkowe (komunikacyjne, na podróż, dla domów, przedsiębiorców, grupowe) i inne…

Czy ubezpieczenia na życie są obowiązkowe? – NIE (jednak w przypadku zaciągnięcia kredytu, banki czasem wymagają posiadania polis na życie)

Czy świadczenie wypłacone w przypadku śmierci ubezpieczonego na rzecz osoby uposażonej stanowi spadek po zmarłym? - NIE (suma na jaką się ubezpieczamy nie wchodzi w skład spadku, jest wolne od długów i zobowiązań)

Czy wpłacana składka stanowi koszt podatkowy ? - NIE (jednak wpłacana składka na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE jest zaliczana do kosztów i obniża wysokość należnego podatku)

Czy ubezpieczenia na życie są powszechne i popularne? - TAK (w krajach zachodnich, USA, skandynawskich i innych są niezbędnym elementem życia)

Czy ubezpieczenia na życie są dostępne dla zwykłych ludzi? - TAK (składki są zależne od sumy ubezpieczenia, wieku, wykonywanego zawodu, to ubezpieczony decyduje ile może wydać na ubezpieczenie)

Czy agent ubezpieczeniowy jest potrzebny przy zawieraniu polisy na życie? - TAK (dobry agent, często z polecenia, dopasuje ochronę do możliwości i oczekiwań)

Dowiedz się więcej, zadzwoń, umów się na niezobowiązujące spotkanie. Porozmawiaj o zabezpieczeniu Twoim i Twojej rodziny:)

Otwarcie Nowej Placówki AVIVA DLA RODZINY

Otwarcie placówki Aviva dla Rodziny w Krakowie

 

27 stycznia 2016 r. odbyło się długo wyczekiwane otwarcie Nowej Placówki AVIVA – DLA RODZINY w Krakowie. Wydarzenie otworzył założyciel Placówki Mieczysław Studniarz wraz ze swoim zespołem pracowników oraz przy udziale Przedstawicieli Aviva. Hostessy wraz z Panami Pikusiami częstowały słodyczami  i rozdawały gadżety.

Na gości czekały: 

  Prezenty - darmowe ubezpieczenie podróżne na 7 dni

  Poczęstunek - pyszna kawa i domowe ciasto

  Kącik dla dzieci -  rodzinne zabawy plastyczne

  Eksperci - w swobodnej atmosferze porozmawiasz o bezpieczeństwie finansowym bliskich

O naszej placówce

 

Nowo otwarty lokal w Krakowie to niewątpliwie wyjątkowo przyjemne i funkcjonalne biuro Aviva dla Rodziny. Dogodna lokalizacja, przestronne wnętrze oraz zgrana i uprzejma załoga zapraszała mieszkańców Krakowa do odwiedzenia biura w tym wyjątkowym dniu.

 

Aviva dla Rodziny to nowoczesne miejsce, w którym możesz porozmawiać o potrzebach swojej rodziny, ochronie zdrowia i życia swojego i swoich najbliższych, wybrać najlepsze ubezpieczenie domu lub mieszkania, ubezpieczyć swój samochód, zastanowić się nad wyborem najodpowiedniejszego dla Ciebie programu emerytalnego, a także zabezpieczyć swoją firmę i pracowników od skutków niespodziewanych zdarzeń.

Otwarcie placówki Aviva dla Rodziny
ul. Prochowa 1,  Kraków
27 stycznia  od g. 10:00-20:00